Туршлага

“БОРОЛДОЙН ГЭР” ЦЭЦЭРЛЭГ


Сантехник усгралт


Захиалагч: Говь инфрастракчер партнерс” ХХК
Байршил: УБ хот, БЗД
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилгын гадна,  дотор сантехникийн системийн угсралт, материал нийлүүлэлт