ХҮНСНИЙ АГУУЛАХ


Сантехник усгралт


Захиалагч: “Бэммако” ХХК
Байршил: Дорноговь аймаг, Сайншанд хот
Гүйцэтгэсэн ажил: Барилгын дотно, гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил