Ажлын байр

Манай компани усны тоолуур суурилуулах үйл ажиллагаа эрхлэх Хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдлээ.


2021/10/05


ААНБ-ын хэмжил зүйн үйл ажиллагааны чадавхын үнэлгээний хүрээнд загварын туршилтад тэнцэж Хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэгдсэн загварын усны тоолуур суурилуулах үйл ажиллагаа эрхлэх “Радиус” ХХК, “ХНТ” ХХК,  мөн санд бүртгэгдсэн загварын цахилгаан тоолуур  суурилуулах, импортлох үйл ажиллагаа эрхлэх “Электрик ком” ХХК тус бүрийг хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд 3 жилийн хугацаатай бүртгэхээр болов.

                                Эх сурвалж: Стандарт, Хэмжил зүйн гэзар